kaw boi mamuk

klahawiam kanawi msaika. naika mamuk pipa kopa msaika.

klunas msaika wawa: “ikta mamuk lili ilo maika mamuk tsim. wal, chi alta naika kilapai kopa stik pi naika lolo ayu tlus siisim. naika tiki siisim kopa msaika ikta naika mamuk ukuk sondi. pi ilip naika tiki mamuk komtaks kopa msaika kansih chinuk tanas wawa, klunas msaika komtaks:

raid (kopa kyutan) – kakwa pus wawa “kuli kopa kyutan iaka bak”

kaw boi – man iaka tlus nanich musmus pi raid kopa kyutan

pardnir – kakwa pus wawa tilikum pi siks.

sadl pi braidl – kakwa pus kyutan iktas

lains – ukuk skin rop nsaika mamuk k’aw kopa kyutan klaska labush

mamuk shush – mamuk mitlait chikmin shush kopa kyutan klaska lipii

nawikta tilikom wawa kakwa kopa chinuk. pi ilo kopit klaska wawa kakwa kopa kamlups. iht kokwil man kopa origin ilihi iaka nim kokwil tompsom iaka wawa “pardnir” pus iaka siisim kata ilip tilikom chako mimlus kopa ukuk ilihi. wiht klaska wawa “kaw boi” kopa kamlups wawa pipa. pus ilo naika mash tomtom, iht man iaka wawa “kopit naika sawash kaw boi” kopa iaka pipa.

ilip naika tiki mamuk komtaks kopa msaika: kopa ukuk pipa naika mamuk tsim kakwa klaska mamuk tsim kopa chinuk pipa pi kakwa klaska mamuk tsim kopa kamlups wawa pipa. ilo naika mamuk chi pipa. mitlait drit ayu chinuk tsim kakwa kopa kanawi. tlus alta naika siisim ikta naika mamuk.

kata nsaika kuli

tanas ankati nsaika mamuk tomtom pus kuli saia kopa solt chok, tiki raid kopa kyutan. nsaika mamuk tomtom pus kuli wik saia kopa grin lik. grin lik mitlait ilo saia kopa sivinty mail haws kopa shushwap tilikom klaska ilihi. tlus msaika nanich ukuk pipa sahali pus ilo msaika komtaks bisi tawn.

wal pus chi nsaika kuli, nsaika wawa: “ikta oihat nsaika iskom? kata nsaika klatwa kopa grin lik?” wal mokst son ankati chako ayu snas, ayu chok kopa ukuk oihat nsaika mamuk nim hai wii wan. chako kakshit ukuk oihat kopa snas; chako ayu ilihi kopa oihat. ilo nsaika komtaks pus klaska mamuk tlus ukuk oihat. pi drit naika tiki klatwa kopa ukuk oihat; kopa ukuk oihat aiak nsaika kuli pi aias tlus ilihi ukuk. kopa ukuk nsaika iskom ukuk oihat.

nsaika kuli ilo saia kopa hop pi makmak. iawa nsaika kuli kopa frisir kanion: nsaika kuli kopa spisom, hils git, boston bar. mitlait ayu chinuk nim kopa iawa ilihi: boston bar, chaina bar, kanaka bar, ITS. iawa nsaika k’o ilo saia kopa liton tawn. aias klahawiam ukuk ilihi. tanas ankati chako paia liton tawn kanawi pi chako ayu snas ukuk son. ayu chok pi ayu ilihi mitlait kopa oihat pi wik saia nsaika fol down kopa stalo. kakwa pus nsaika tsiktsik flai pus nsaika tlatwa sahali kopa ukuk chok.

iawa nsaika kuli kopa spinsis brich, ashkroft pi kash krik. ilip tlus ukuk ilihi.  ilo mitlait snas, ilo mitlait ilihi kopa oihat. nsaika stop kopa klinton tawn. drit tanas ukuk tawn. nsaika klatwa nanich klinton myusiom pi tlus ukuk. naika tiki nanich chinuk pipa pi ilo klaksta komtaks ikta naika wawa pus naika wawa “chinuk pipa”.

grin lik

iawa wiht nsaika kuli pi k’o nsaika tlap grin lik. aias tlus lik ukuk, kakwa tipso ukuk chok. mitlait ayu ukuk ston «borax» kopa ukuk chok, pi mamuk pus hloima ukuk chok. kwinim son nsaika mitlait iawa ilihi. nsaika mitlait kopa drit tanas haws. aias ol ukuk haws; klunas ilip ayu kopa100 sno ankati klaska mamuk ukuk haws. ilo mitlait chok insaid kopa haws, ilo mitlait shit haws. ukuk kwinam son nsaika raid kopa kyutan. ilo kaw boi naika, pi tanas naika komtaks raid kyutan.

naika iskom lains, braidl, sadl, ITS, pi naika mamuk mitlait kopa naika kyutan, walt iaka nim. drit aias iaka: ilip aias kopa kanawi nsaika kyutan. pi wiht iaka komtaks aiak kuli. man kyutan iaka, ilo ston pi sitkom ligley.

naika kyutan walt

kwinam son naika raid kopa walt. aias tlus kyutan iaka pi somtaims ilo iaka tiki tlatwa kopa laport. wiht somtaims aias lisi iaka pi ilo iaka tiki klatwa. kopa ukuk, kakwa pus kopit iht tomtom nsaika: ilo nsaika tiki kuli aiak. pi pus iaka kuli, aiak iaka kuli: ilip aiak kopa kanawi nsaika kyutan iaka. naika chako tanas kwash pus nsaika kuli: klunas naika kaw boi siaputl fol dawn kopa ilihi.

kikuli haws

iht son pus nsaika mamuk sadl nsaika kyutan, naika tlap siisim: mitlait iht «quiggly hole» ilo saia kopa nsaika. wal chako tlus naika tomtom. aiak naika wawa kopa ukuk mokst man “kah mitlait ukuk «quiggly hole»? wik kansih naika nanich «quiggly hole» iakwa.” pi klaska mamuk komtaks kopa naika kah mitlait ukuk «quiggly hole». «quiggly hole» kakwa pus wawa “hol kah ankati mitlait kikuli haws”. ayu tilikom kopa bisi mitlait kopa kakwa haws pus chako kol ilihi. pi pus chako ilo kakwa haws, ilihi chako kakwa hol. kopa ukuk kwanisim nsaika komtaks kah mitlait ukuk ankati kikuli haws. wal iawa naika klatwa nanich ukuk ankati kikuli haws, pi naika tlap ukuk:

kikuli haws

ilo drit kikuli haws ukuk: ankati tkop man klaska tlap drit «quiggly hole» pi iawa klaska mamuk tomtom pus wiht mamuk kikuli haws, tiki mamuk nanich kata ukuk haws ankati. klunas 100 sno ankati klaska mamuk kakwa. alta chako wik saia ilo ukuk chi kikuli haws.

masachi kamp

ukuk masachi kamp kah klaska mamuk skukum haws shapan tilikom

nikst son nsaika klatwa nanich kansih haws kah klaska mamuk skukum haws shapan tilikom.

pus kanada tilikom klaska fait kanamokst shirman pi shapan tilikom, govirnmint man klaska mash kanawi shapan tilikom mitlait ilo saia kopa solt chok kopa kakwa kamp. aias masachi ukuk. wiht klaska kapshwala kanawi klaska iktas. alta nsaika mamuk nim «intirnmint kamp» kakwa kamp kopa inglish. klunas 100 shapan tilikom mitlait kopa ukuk kamp. wik saia chako ilo ukuk haws alta: pus naika klatwa insaid kopa ukuk haws naika chako kwash; klunas chako kikuli ukuk haws kopa naika latit.  

iawa nsaika mash ukuk kamp pi ilo saia kopa iawa naika mamuk tsim tanas chinuk pipa kopa kalahan (kakwa klaska mamuk ankati). klunas klaksta man nanich ukuk pi ilo naika tomtom pus klaksta komtaks:

pus maika nanich ukuk, aias tlus latit maika

kopit kwinam son pi wiht nsaika kuli. nsaika mash grin lik pi kuli kopa kwinil tawn. nsaika nanich ayu ilihi: 100 mail haws, shugir kin, wiliams lik, soda krik, pi alta nsaika k’o kwinil. iht son nsaika mitlait iawa pi iawa nsaika kuli kopa barkirvil tawn.

alta naika mamuk komtaks kopa msaika kata ukuk tawn barkirvil pi ikta mamuk klaska mamuk ukuk tawn.

barkirvil

Barkerville British Columbia ca.1869 Cities – View of Barkerville (CP PHOTO) 1999 (National Archives of Canada)PA-061940

ankati kakwa pus ilo tkop man mitlait kopa bisi. kopit tanas ayu man klaska tiki makuk skin. ayu ukuk man, pasayuks klaska. alta iht tkop man iaka tlap gol kopa frisir stalo. tanas ankati ayu man chako kopa kalifornia wiht tiki tlap gol pi wik saia chako ilo ukuk gol kopa kalifornia. kopa ukuk alta kanawi ukuk man tiki chako kopa bisi. ayu boston man chako: klunas 30,000. klaska tlap tanas gol kopa frisir stalo pi iawa ayu man klatwa: klaska wawa kaltash ukuk gol, klaska tiki tlap ilip ayu gol. wal kansih man mitlait kopa bisi pi klaska kwanisim nanich gol.

alta tlun man klaska klatwa kopa karibu ilihi. pi klaska tlap iht tanas kuli chok kah mitlait ayu gol. iht ukuk man iaka nim “Dutch Bill” iaka tlap ilip ayu gol kopa kanawi pi kopa ukuk klaska mamuk nim “Wiliams Creek” ukuk chok kah ilip klaska tlap gol. wiliam iaka klatwa makuk iktas pi wiski kopa tawn. aias til pus klatwa kopa tawn kopa kol ilihi: mitlait ayu sno. kopa tawn iaka wawa kata klaska tlap ayu gol ilo saia. wal pus wiliam wiht klatwa kopa ukuk chok, kansih man kuli kimta iaka. klaska nanich iaka lipii tsim kopa sno. iawa ayu man chako komtaks kata wiliam tlap ukuk gol pi drit ayu man chako kopa karibu ilihi. kakwa klaska mamuk barkirvil.

klunas 5000 tilikom mitlait kopa barkirvil. tkop man, tliil man, pi drit ayu chaina man: klunas 3000 chaina man mitlait kopa barkirvil tawn. ayu klaska chako kopa kalifornia.

iht chaina man, wa li iaka nim, iaka haws kopa barkirvil tawn. iaka mamuk wash iktas.

wik saia ukuk boston tilikom fait kanamokst pus klaska tlap chikmin kopa barkirvil: kopa ukuk tlil man kopa kalifornia chako kwash pus klaska chako ilaitin. klaska klatwa wawa kopa taii shims doglas: “nsaika tiki klatwa kopa bisi. sitkom tlil man maika. pus nsaika mamuk kakwa, ilo msaika mamuk masachi kopa nsaika? mitlait olsim lo kopa nsaika kakwa tkop man?” pi taii doglas wawa “nawikta. wik kansih ilaitin msaika kopa kinchoch ilihi.” iawa klunas 500 tlil tilikom chako kopa bisi pi kansih ukuk man klatwa kopa barkirvil. iht ukuk man iaka nim mosis, iaka mamuk kyut tilikom klaska tipso kopa barkirvil. wiht iaka mamuk tsim kata kanawi ikta kopa barkirvil: nsaika kwanisim mitlait iaka pipa pi kopa ukuk nsaika komtaks ikta chako kopa barkirvil.     

wal klaska tlap drit ayu gol kopa iawa ilihi. pi iawa chako ilo ukuk gol. kopa ukuk ayu tilikom mash barkirvil. alta chako myusiom ukuk tawn: klaska mamuk tlus ukuk ol haws pi tiki mamuk nanich kopa tilikom kata ukuk tawn ankati. naika klatwa nanich ukuk myusiom.

kata shushwap tilikom ankati

kata barkirvil alta

kopa iawa naika wawa kopa mokst shushwap tilikom. klaska siisim kata klaska tilikom anakti. iht ukuk tilikom, kluchmin iaka, iaka siisim kata iaka mama iaka papa taii kopa stish. iaka lolo ayu iktas kopa iaka mama. klaska mitlait makmak haws kopa ukuk oihat klaska mamuk nim karibu rod. iht ukuk tilikom, man iaka, iaka siisim kata shushwap tilikom drit ankati: pus ilo mitlait tkop man kopa ukuk ilihli. wiht iaka siisim kata shushwap tlap ilip tkop man kopa klaska ilihi iaka tiki tlap gol. ukuk man iaka wawa kakwa:

ankati kopa nsaika ilihi mokst man klatwa kopa stalo. chi klaska nanich hloima man mitlait iawa: tkop iaka siahus pi iaka mamuk wash ilihi kopa chok. ilo ukuk mokst tilikom komtaks ikta iaka mamuk. klaska wawa: “hwa ikta ukuk man mamuk? ikta mamuk iaka mamuk wash ilihi? krisi iaka!” iawa klaska klatwa wawa kopa iaka. pus chi iaka nanich ukuk mokst sawash man chako kopa iaka, aiak ukuk tkop man iskom iaka tanas moskit. mokst tilikom klaska mamuk sahali klaska lima pi alta klaska mamuk nanich kopa ukuk tkop man kanawi klaska tilikom miltait ilo saia, kopa sahali ilihi: drit ayu klaska. ukuk tkop man chako kwash pi iaka mash iaka tanas moskit.

iawa klaska wawa kanamokst pi ilo klaska komtaks ikta hloima man wawa. kopit tkop man komtaks inglish wawa, kopit tilikom komtaks shushwap wawa. ilo klasksta komtaks chinuk. wik kata klaska wawa kanamokst. lili klaska wawa kanamokst pi alta klaska komtaks pus ukuk tkop man tiki tlap gol.

tilikom klaska ihi pi iht ukuk tilikom wawa iht tanas man pus iaka chako kopa iaka. iaka mamuk kakwa pi iaka patlach ayu gol kopa iaka: kanawi rawn ukuk gol kakwa aias bal. kaltash kopa klaska ukuk gol. ilo ikta klaska mamuk kopa ukuk chikmin. aiak klaska tlap ayu gol kopa ayu stalo. tanas klaska klatwa iskom ukuk gol pi mamuk kanamokst pi kanawi rawn. klaska mash kopa ilihi pi chako tanas kakshit ukuk rawn gol. alta wiht klaska mamuk tlus pi mamuk rawn ukuk gol kopa klaska lima. klaska pli kopa ukuk gol.

iaka chako drai tomtom ukuk tkop man. iaka wawa “kah msaika tlap kanawi ukuk gol? tlus msaika mamuk nanich kopa naika.” pi klaska chako kwash ukuk mokst tilikom. klaska tomtom pus klaska mamuk nanich ukuk stalo kopa tkop man, aiak iaka mamuk mimlus klaska. ilo iaka tiki pus hloima tkop man chako komtaks kah mitlait ukuk stalo. kopa ukuk klaska lolo iaka ilo saia kopa stalo pi wawa “gol iawa!” pi alta iaka kuli sahali kopa chok. tilikom klaska mash iaka pi aiak kuli kopa klaska tilikom. kakwa ilo iaka mamuk mimlus klaska.

kakwa tilikom mamuk nanich kah mitlait gol kopa tkop man. kopit kakwa, ukuk siisim.  

chako tlus naika tomtom pus naika k’olan ukuk siisim. klunas div wiht chako tlus tomtom pus iaka nanich ukuk. ilo ukuk ilip tkop man kopa ukuk ilihi klaska tiki tlap chikmin komtaks chinuk pi wiht ilo ukuk shushwap tilikom komtaks chinuk. div iaka kwanisim wawa kakwa.

nsaika kilapai

dofi lik oihat

alta nsaika mash barkirvil pi kuli kopa vankuvir. wiht nsaika nanich kwinil, soda krik, wiliams lik, klinton, ITS. pi ilo nsaika iskom ukuk frisir stalo oihat. nsaika kuli kopa lilwat pi kopa ukuk oihat klaska mamuk nim “Duffey Lake Road”. aias masachi ukuk oihat. ilo drit ukuk, kwanisim klatwa kahkah. pi drit aias tlus ukuk ilihi. wik kansih naika nanich. ayu mawntin kopa iawa, ayu chok. nsaika kuli kopa ukuk oihat pi k’o kopa pimbirton, wislir, skwamish, pi alta nsaika k’ilapai. klunas 9 awr nsaika kuli.

gudbai kanawi msaika. tlus msaika mamuk komtaks kopa naika kata msaika tomtom kopa ukuk siisim.

naika aliks

2 thoughts on “kaw boi mamuk

    1. nawikta! tanas ankati naika k’olan maika wawa kakwa pi kopa ukuk naika klatwa nanich ukuk myusiom. pi pus naika wawa kanamokst klaska, ilo klaksta komtaks ikta naika wawa (chinuk pipa, duployan short hand, chinook writing, etc.). klunas ukuk “volunteers” ilo komtaks chinuk pi chinuk pipa. ilo “curator” mitlait ukuk son.

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: